Politica de Confidețialitate

Ne dorim să știți că protecția datelor dumneavoastră personale este foarte importantă pentru noi și vă respectăm confidențialitatea.
Atunci când vă prelucrăm datele cu caracter personal, acționăm responsabil și cu respectarea legislației europene și naționale în materia protecției datelor cu caracter personal, inclusiv a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.
Nu vom prelucra prin intermediul Platformei date cu caracter personal aparținând persoanelor fizice cu vârsta mai mică de 18 ani. În situația în care primim date cu caracter personal aparținând unor persoane fizice cu vârsta mai mică de 18 ani, acestea vor fi imediat șterse/distruse.
Nu prelucrăm prin intermediul Platformei date susceptibile de a prezenta riscuri datorită naturii lor sensibile deosebite precum date privind sănătatea, originea rasială sau etnică, convingerile religioase, apartenența sindicală, date genetice, biometrice sau infracțiunile.
Prin folosirea Platformei (vizitarea sa, participarea la Campanii) sunteți de acord cu prezenta Politică de confidențialitate. Dacă nu sunteți de acord cu Politica, vă rugăm să nu folosiți Platforma.
Dacă această Politică intră în conflict sau este inconsistentă cu clauze privind protecția datelor personale din Regulament, Regulamentul primează și se va aplica cu prioritate față de Politică.


CINE SUNT PERSOANELE CARE VĂ PRELUCREAZĂ DATELE CU CARACTER PERSONAL?
Prezenta Politică de confidențialitate prin intermediul Platformei („Politica„) detaliază când și de ce, noi, în calitate de Organizator (”Organizatorul”), vă prelucrăm datele cu caracter personal prin intermediul site-ului www.unitisalvam.ro („Platforma„), cum le folosim, condițiile în care le putem divulga altora, cum le stocăm în condiții de siguranță, care sunt drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și modul în care puteți să vă exercitați aceste drepturi.

CE DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTĂM PRIN INTERMEDIUL PLATFORMEI?
În calitate de vizitator al Platformei, vom prelucra în mod automat adresa IP, data și ora accesării în scopul monitorizării traficului și pentru a îmbunătăți conținutul informativ al Platformei noastre.
În acest caz, temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este interesul nostru legitim de a asigura funcționarea și eficiența Platformei.
Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea Platformei. Acestea pot include:
– Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor Platformei față de atacuri cibernetice:
– Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
– Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.
Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.
Pentru realizarea acestor obiective utilizăm module de tip cookie necesare funcționării Platformei.
De asemenea utilizăm și alte tipuri de module cookie ce pot fi configurate conform preferințelor dumneavoastră. Pentru mai multe detalii puteți accesa Politica noastră de cookies.
În calitate de participant la Campanii, vom prelucra numele, prenumele, adresa de poștă electronică, numărul de telefon, adresa de domiciliu, cetățenia, în scopul procesării donației dumneavoastră.
Temeiul legal al acestei activități este interesul nostru legitim să vă comunicăm prin adresa de e-mail datele donației dumneavoastră și dovada plății pe care urmează să o faceți cu titlu de donație pe Platforma noastră, precum și alte informații relevante, în conformitate cu prevederile Regulamentului Platformei.
NU COLECTĂM ȘI PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ FINANCIARE (numărul contului bancar, numele proprietarului, informații despre cartea de credit). Când va trebui să efectuați donația, veți fi redirecționat către o altă fereastră/pagină de internet a unui procesator de plăți online. Procesatorul de plăți online are propria sa politică de confidențialitate pe care vă invităm să o consultați pentru a vedea cum sunt folosite datele dumneavoastră de către acesta.
În cazul în care în urma extragerii aleatorii veți fi desemnat câștigător, conform Regulamentului Platformei, vom avea nevoie de o copie după Cartea de Identitate sau Pașaport, precum și, în cazul, în care ați câștigat o întâlnire cu o celebritate, de linkuri către conturile dumneavoastră de social media și profesia dumneavoastră.
Temeiul legal al acestei activități este interesul nostru legitim de a ne asigura că persoana care primește premiul este aceeași persoana care a făcut donația și că respectați prevederile Regulamentului Platformei și să nu aduceți atingere demnității și reputației persoanei pe care o veți întâlni.
În cazul în care sunteți confirmat câștigător, există posibilitatea să avem nevoie de alte date legate de rezidența actuală a dumneavoastră pentru a vă trimite premiul. Când veți primi premiul, vă vom solicita să trimiteți o poză cu dumneavoastră lângă premiu sau să acceptați să vă realizăm noi una profesională. Vom publica numele dumneavoastră, vârsta, orașul, profesia și poza. Prin acceptarea Premiului vă exprimați acordul ca numele, vârsta, orașul, profesia și poza dumneavoastră să facă parte din domeniul public, să le folosim pentru o perioadă de 5 ani și să le transmitem partenerilor noștri.
Temeiul legal al acestei activități este interesul nostru legitim de a ne promova Platforma și a determina mai mulți oameni să doneze în Campanii.
Cu ocazia vizitării Platformei www.unitisalvam.ro, ne puteți trimite mesaje electronice și vă puteți înscrie pe lista de mail pentru informare. În acest caz vom prelucra nume, prenume, telefon și adresa de poștă electronică pentru a vă putea răspunde solicitării adresate și a vă putea trimite informații despre Campaniile existente sau viitoare.
Temeiul legal al acestei activități de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal este consimțământul dumneavoastră exprimat cu ocazia completării formularului de contact.
În plus și în completarea celor arătate anterior, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul satisfacerii unor interese legitime ale noastre, respectiv exercitarea și apărarea drepturilor noastre, inclusiv în fața autorităților publice.
Există posibilitatea să mai colectăm date, dar nu cu caracter personal deoarece nu sunt legate de numele dumneavoastră și nu permit identificarea, precum date despre computerul dumneavoastră (hardware și software) și date despre modul în care folosiți Platforma. Temeiul legal al acestei prelucrări este interesul nostru de a vă personaliza experiența de folosire a Platformei și de a o face cât mai plăcută, precum și pentru îmbunătățirea Platformei.


COMUNICĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI?
În situații temeinic justificate, Organizatorul poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către terți, respectiv către:
* persoanele fizice sau juridice, asociațiile sau fundațiile ce fac parte din Campanii;
* Google Analytics;
* procesatorii de plăți online;
* softul automatizat de extragere aleatorie;
* parteneri contractuali actuali sau potențiali;
* furnizorii noștri de servicii (de exemplu, avocați/consultanți, furnizorii de servicii de contabilitate, servicii bancare, servicii de asigurare, servicii cloud, servicii IT și de mentenanță a sistemelor IT).
* instanțe judecătorești sau arbitrale și/sau alte autorități publice;
* terțe părți indicate expres de dumneavoastră;


CĂTRE CE ȚĂRI TRANSFERĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?
De regulă, datele tale nu sunt stocate într-o țară situată în afara Uniunii Europene sau Spațiului Economic European („SEE”).
Totuși, unele date pot fi transferate către partenerii noștri care ne ajută să operăm activitățile Platformei și sunt situați în afara spațiului Uniunii Europene. Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană sau schemele de certificare, precum Scutul de confidențialitate pentru protecția datelor cu caracter personal transferate din interiorul UE către Statele Unite ale Americii.
Ne puteți contacta oricând, folosind detaliile de contact expuse mai sus, pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele dvs., precum și garanțiile pe care le-am pus în aplicare cu privire la aceste transferuri.


DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL
Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi:
– dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;
– dreptul la rectificare care se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;
– dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de a vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
– dreptul la restricționarea prelucrării, care se aplică în cazul în care (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) noi nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;
– dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datele dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;
– dreptul de a depune o plângere în fața Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro);
– dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru executarea contractului sau este permisă de lege.
Cu excepția dreptului de a formula o plângere în fața autorității de supraveghere, conform celor de mai sus, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitări scrise:
– prin email, la adresa: contact@unitisalvam.ro.
Pentru a ne asigura că sunteți persoana îndreptățită să exercitați aceste drepturi, vă putem solicita informații suplimentare care ne permit să vă autentificăm.
Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe. Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.
Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum doua luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede si sa scurtam timpul de răspuns la solicitarea dvs.
Nu suntem obligați să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.


DURATA PRELUCRĂRII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL
Organizatorul poate stoca datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât va fi necesar pentru a îndeplini scopul prelucrării acestor date și cu respectarea obligațiilor legale impuse sarcina noastră, precum și a termenelor de prescripție.
De asemenea, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal până la retragerea consimțământului, în cazul în care acesta este temeiul legal al prelucrării, cu excepția situației în care există motive legitime sau obligații care justifică prelucrarea în continuare de către noi (respectiv o obligație legală în acest sens) și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau dacă ne sunt necesare în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță (în acest din urmă caz durata prelucrării datelor cu caracter personal incluzând perioada legală de prescripție).
Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont în Platforma. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.


SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL
Organizatorul va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii, accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau ștergerii neautorizate, precum și a altor riscuri similare.
Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.
Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si le stocam pe servere securizate, asigurând în același timp redundanța datelor.
În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenția că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către terțe părți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.


SCHIMBĂRI ÎN POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
Este posibil să revizuim Politica pentru a o aduce la curent cu schimbările în modul de funcționare a Platformei, sau din alte motive tehnice sau legale. Vă vom informa despre orice modificare a acestei Politici de confidențialitate conform Regulamentului.
Este foarte important ca toate datele personale deținute de Organizator despre dumneavoastră să fie actualizate și corecte. Vă rugăm să ne informați cu privire la modificarea datelor dumneavoastră personale. Puteți face acest lucru contactând-ne la adresele menționate la punctul V.